+30 210 6852 381, +30 6944 454 864
 ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στην εταιρεία μας, βασική αρχή και δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα:
• Ικανοποίηση των πελατών από τα διατιθέμενα προϊόντα και υπηρεσίες
• συμφωνία με τις νόρμες ασφάλειας και αξιοπιστίας
• μείωση του κόστους και βελτίωση της συνολικής αποδοτικότητας της εταιρείας

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 13485/2016 και Κ.Υ.Α. 1348/2004. Παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για τη λειτουργία της εταιρείας μας.

Καθορίζουμε στόχους Ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατά την διάρκεια της ετήσιας Ανασκόπησης από την Διοίκηση.

Η προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί στόχο και βασική μας δέσμευση.

Ο Προϊστάμενος Διαχείρισης Ποιότητας, τον οποίο έχει ορίσει η Διοίκηση της Μ. & Ε. ΒΕΖΥΡΗΣ Ο.Ε., έχει την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία να επιβλέπει την υλοποίηση, την λειτουργία και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της

+30 210 6852 381, +30 6944 454 864